Sức khỏe
Chương trình Sức khỏe tập trung vào những nỗ lực can thiệp trực tiếp cũng như những nghiên cứu, tập huấn và đánh giá nhằm cải thiện chất lượng sức khỏe và cuộc sống cho cộng đồng nói chung và những người dễ bị tổn thương nói riêng.
Tin mới
Tài liệu liên quan
Kết nối với chúng tôi