Phát triển Cộng đồng
Chương trình Phát triển Cộng đồng tập trung nâng cao quyền năng cho những cộng đồng dễ bị tổn thương, hỗ trợ họ xây dựng tổ chức và thực hiện các can thiệp phục vụ cho nhu cầu của chính cộng đồng họ. Trong tất cả các dự án đang được triển khai của Chương trình, các thành viên của cộng đồng chính là lực lượng thực hiện và đồng thời cũng là đối tượng hưởng lợi. Bằng việc hỗ trợ thiết kế và thử nghiệm các mô hình nhóm tự lực của những cộng đồng này, SCDI mong muốn nhân rộng những mô hình thành công để có thể đem lại tầm ảnh hưởng rộng rãi và tích cực hơn đối với xã hội.
Tin mới
Kết nối với chúng tôi