SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Bạn có biết - 5 loại ma tuý

Dec. 17, 2016

Tài liệu này được xây dựng trong khuôn khổ dự án Bảo vệ tương lai – hướng tới củng cố chất lượng can thiệp HIV trong nhóm thanh niên từ 16 đến 24 tuổi có sử dụng ma túy thông qua các chiến lược mới.

Download

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities