SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Bạn có biết - 5 loại ma tuý

Dec. 17, 2016

Tài liệu này được xây dựng trong khuôn khổ dự án Bảo vệ tương lai – hướng tới củng cố chất lượng can thiệp HIV trong nhóm thanh niên từ 16 đến 24 tuổi có sử dụng ma túy thông qua các chiến lược mới.

Download

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups