SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Đá thủ không mưng mủ

Oct. 17, 2016

Tài liệu được xây dựng bởi Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI), xuất bản và lưu hành trong khuôn khổ hai dự án "Bảo vệ tương lai" và "Đẩy mạnh các chương trình điều trị nghiện tự nguyện dựa vào cộng đồng do Mạng lưới Người sử dụng Ma tuý tại Việt Nam (VNPUD) và các nhóm thành viên tự lực của người sử dụng ma tuý triển khai tại Việt Nam".

Download

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities