SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

SCDI xuất bản Tài liệu Khoa học về Nghiện

Sept. 15, 2018

Vào những năm 1930 của thế ký trước, khi hành vi nghiện bắt đầu được nghiên cứu, người nghiện đã bị cho là những kẻ vô đạo đức và thiếu lý trí. Chính quan niệm này đã định hình phản ứng của xã hội đối với việc lạm dụng ma tuý, coi đó như là một sự suy đồi...

Download

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups