SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Tài liệu nghiệp vụ: Chính sách trợ giúp xã hội

May 16, 2019

Việt Nam do các nguyên nhân khách quan và chủ quan đã dẫn đến có một bộ phận không nhỏ dân cư cần trợ giúp xã hội. Chính sách trợ giúp xã hội ở Việt Nam được hình thành từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, với mục đích hỗ trợ vật chất và tinh thần cho bộ phận dân cư chịu hoàn cảnh khó khăn như: hậu quả thiên tai, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi, người chịu ảnh hưởng HIV/AIDS.... Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách trợ giúp xã hội đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu của xã hội, đến nay chính sách trợ giúp xã hội là một trong những chính sách bộ phận quan trọng của hệ thống chính sách an sinh xã hội.

Download

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups