SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Publications

Viêm gan C và Chăm sóc gan

Aug. 20, 2017

Tài liệu này được xây dựng bởi thành viên Mạng lưới Người sử dụng Ma túy tại Việt Nam (VNPUD), với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI), Trường Đại học Y Hà Nội và tổ chức Médecins du Monde (MdM).

Download

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities