SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Others news

Letter calling for Proposal for Health Care Initiative for Vietnamese Transgender Community

May 8, 2019

Nhằm tăng cường tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người chuyển giới, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) và Mạng lưới Người chuyển giới Việt Nam (VNTG) kêu gọi đề xuất “Sáng kiến chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng chuyển giới Việt Nam”.

 Các đề xuất dự án hợp lệ:

 • Nội dung đề xuất: tập trung vào các can thiệp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới
 • Thông tin đầy đủ và đúng mẫu đề xuất

Các tổ chức hợp lệ:

 • Các tổ chức dựa vào cộng đồng của người chuyển giới
 • Các tổ chức cộng đồng của MSM &TG và có các hoạt động can thiệp cho người chuyển giới trong năm 2018

Thời gian thực hiện sáng kiến: 03 tháng, từ 1/6/2019 - 30/8/2019

Kinh phí tài trợ hợp lệ:

 • Dự kiến mỗi gói tài trợ khoảng 25,000,000 VNĐ. Các đề xuất  xin mức tài trợ lớn hơn sẽ được cân nhắc dựa vào đề xuất và tính khả thi, hiệu quả của đề xuất. Khuyến khích các hoạt động phối hợp với các dự án can thiệp khác và có sự đóng góp từ tổ chức.
 • Thủ tục nộp đề xuất: Các tổ chức cộng đồng nộp đề xuất theo mẫu tới Quản lý Chương trình Hỗ trợ Người chuyển giới: Ms.Nguyễn Thị Kim Dung | Email: dungnguyen@scdi.org.vn.

 • Hạn nộp trước 17h00 ngày 20/5/2019 (khuyến khích các tổ chức nộp đề xuất sớm hơn)

Tiêu chí xét duyệt:

 • Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người chuyển giới

 • Tính khả thi triển khai (dựa vào bối cảnh pháp luật, thời gian, ngân sách, kinh nghiệm của nhóm/tổ chức)

 • Khả năng thu hút sự tham gia của cộng đồng

 • Tính tiện lợi/tiện dụng của sáng kiến

 • Khả năng triển khai sáng kiến trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành

Thư kêu gọi đề xuất và Mẫu đề xuất, vui lòng xem chi tiết và tải tại đây

 

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups