SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Operational area

Nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực của phụ nữ bán dâm tại Việt Nam

Sept. 18, 2018

Tên dự án Nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực của phụ nữ bán dâm tại Việt Nam
Đơn vị tài trợ Tổ chức Mama Cash
Thời gian 12/2013 – 02/2015


Địa điểm: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh.

Mục tiêu Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực của phụ nữ bán dâm tại Việt Nam

Kinh phí tài trợ: 20,000€ (Hai mươi nghìn euros)

Hoạt động của dự án:

  • Đi thực tế để hỗ trợ thành viên của mạng lưới và phát triển các nhóm thành viên mới.
  • Tổ chức hội thảo 3 ngày cho thành viên mạng lưới để thảo luận và quyết định quy chế, chiến lược và kế hoạch cho năm 2013 – 2014.
  • Tập huấn 3 ngày cho các thành viên và Ủy ban Điều phối về quản lý nhóm, kỹ năng mềm, viết đề xuất và gây quỹ, kỹ năng sử dụng máy tính.

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities