SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

South

Địa bàn hoạt động phía Nam

Address: 223 Le Niem, Phu Thanh Ward, Tan Phu Dist. Ho Chi Minh
Phone: +84 28 62924246
Email: scdi@scdi.org.vn
Website: scdi.org.vn


Văn phòng giao dịch SCDI Miền Nam sang địa chỉ mới

Văn phòng giao dịch của SCDI phía Nam chuyển văn phòng đến địa chỉ mới là 223 Lê Niệm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM. Số điện thoại bàn không thay đổi.

Sponsor

We guarantee your funds for SCDI will go to the most needed, without delay, our online money management system ensures the safety of your account.

Accept transactions

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups