SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Programs

6 news be find

Đại biểu dân cử với chính sách, pháp luật về phòng chống HIV/AIDS và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

05:07 11/09/2019

Ngày 10/9/2019, tại Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) đã phối ...

View more
Highland Program

11:57 30/07/2016

View more
Health Program

11:55 30/07/2016

View more
KP1 Program

11:36 30/07/2016

View more

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups