SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

Tuyển dụng - Tình nguyện viên Truyền thông Dự án Bảo vệ tương lai

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, làm việc với các ...

Tuyển dụng - Giảng viên khóa tập huấn Kỹ năng phát triển tổ chức

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển ...

Tuyển dụng - Giảng viên khóa tập huấn Kỹ năng tiếp cận và quản lý các nguồn tài trợ từ chính phủ

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển ...

Tuyển dụng - Tình nguyện viên cho Chương trình hỗ trợ mạng lưới cộng đồng

SCDI tuyển dụng tình nguyện viên cho Chương trình hỗ trợ mạng lưới cộng đồng

Tuyển dụng - Tình nguyện viên truyền thông

SCDI tuyển dụng tình nguyện viên truyền thông 

Tuyển dụng - Kế toán viên tại TP Hồ Chí Minh

SCDI tuyển dụng vị trí kế toán viên làm việc toàn thời gian tại TP HCM

Tuyển dụng - Cán bộ Điều phối dự án tạm thời tại Hà Nội

SCDI tuyển dụng vị trí cán bộ Điều phối dự án tạm thời làm việc tại Hà Nội.

Tuyển dụng - Cán bộ dự án (Toàn thời gian tại Quảng Ninh)

SCDI tuyển dụng Cán bộ dự án làm việc toàn thời gian tại Quảng Ninh

Tuyển dụng - Cán bộ Chương trình tại TP Hồ Chí Minh

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại TP Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Vị trí Cán bộ Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong loại trừ bệnh sốt rét” giai ...

Tuyển dụng - Trợ lý dự án 5 tháng tại Ninh Bình

SCDI tuyển dụng trợ lý dự án tạm thời làm việc toàn thời gian tại Ninh Bình

Tuyển dụng - Cán bộ dự án tại Nghệ An

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại Nghệ An

Regis
Ter 

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups