SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

TUYỂN DỤNG – CHUYÊN GIA THIẾT KẾ, XÂY DỰNG PHẦN MỀM TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH, BÁO CÁO, TRỰC QUAN HÓA SỐ LIỆU

SCDI tìm kiếm chuyên gia thiết kế, xây dựng phần mềm tổng hợp, phân tích, báo cáo, trực quan hóa số liệu của ...

TUYỂN DỤNG - THỰC TẬP SINH CHƯƠNG TRÌNH TRẺ EM VÀ THANH NIÊN

Chương trình Trẻ em và Thanh niên tuyển dụng vị trí Thực tập sinh.

TUYỂN DỤNG - ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN JEWSI

SCDI tìm kiêm vị trí điều phối viên dự án JEWSI.

TUYỂN DỤNG CÁN BỘ DỰ ÁN TẠI QUẢNG NINH

Tuyển dụng Cán bộ Dự án tại Quảng Ninh.

TUYỂN DỤNG - CHUYÊN GIA XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG

Tuyển dụng vị trí Chuyên gia Xây dựng tài liệu và Điều hành chương trình nâng cao năng lực hỗ trợ cho người lãnh ...

TUYỂN DỤNG - KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tuyển dụng vị trí Kế toán tổng hợp.

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities