SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

Tuyển dụng - Cán bộ chương trình tại Hà Nội

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại Hà Nội.

SCDI tuyển dụng cộng tác viên phân tích và xử lý số liệu (TP. Hồ Chí Minh)

SCDI tuyển dụng 1 cộng tác viên phân tích và xử lý số liệu làm công việc hỗ trợ cán bộ dự án nhập dữ liệu ...

Tuyển dụng - Cán bộ Chương trình tại Hải Phòng

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại Hải Phòng.

Tuyển dụng - Trợ lý Truyền thông

SCDI tuyển dụng Trợ lý Truyền thông làm việc toàn thời gian trong vòng 8 tháng tại Hà Nội

Tuyển dụng - Chuyên gia tư vấn cho dự án NW20

SCDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cho dự án NW20, làm việc toàn thời gian, ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Tuyển dụng - Cán bộ Chương trình

SCDI tuyển dụng Cán bộ Chương trình làm việc toàn thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Kế toán tổng hợp

SCDI tuyển dụng vị trí kế toán tổng hợp làm việc toàn thời gian tại TP. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Trợ lý Chương trình Trẻ em

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý Chương trình Trẻ em, làm việc toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển dụng - Tình nguyện viên Dự án Bảo vệ tương lai

SCDI tuyển dụng vị trí Tình nguyện viên Dự án Bảo vệ tương lai, làm việc bán thời gian tại Hà Nội

Tuyển dụng - Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu

SCDI tuyển dụng vị trí Trợ lý Dự án địa phương - Dự án Sốt rét Quỹ Toàn cầu, làm việc toàn thời gian

Tuyển dụng - Cán Bộ Dự Án tại TP. Hồ Chí Minh

SCDI tuyển dụng Cán Bộ Dự Án toàn thời gian làm việc tại TP. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Kế toán tại TP. Hồ Chí Minh

SCDI tuyển dụng Kế toán làm việc toàn thời gian tại TP Hồ Chí Minh

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities