SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

Tuyển dụng - Cán bộ chương trình tại Hà Nội

Nov. 19, 2019

Vị trí: Cán bộ Chương trình

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: Toàn thời gian

Mô tả công việc: vui lòng xem tại đây.

Ứng tuyển: Ứng viên vui lòng nộp hồ trực tuyến đến địa chỉ email nhansu@scdi.org.vn trước ngày 30/11/2019.

"SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích các thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương có năng lực phù hợp nộp hồ sơ cho các vị trí tại SCDI."

 

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities