SCDI Center for Community Development Initiatives

NEWS

OUR WORKS

DONORS

REGISTER

We will send you the most up-to-date information for your specific help to vulnerable groups

Recruitment

TUYỂN DỤNG - CHUYÊN GIA XÂY DỰNG TÀI LIỆU VÀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NĂNG LỰC HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG

April 22, 2021

Vị trí: Chuyên gia Xây dựng tài liệu và Điều hành chương tình nâng cao năng lực hỗ trợ cho người lãnh đạo cộng đồng.

Địa điểm làm việc: Hà Nội.

Mô tả công việc và cách thức ứng tuyển xem tại đây.

Cá nhân quan tâm xin vui lòng liên hệ và gửi hồ sơ đến địa chỉ email binhtran@scdi.org.vn trước ngày 30/04/2021

"SCDI là tổ chức bình đẳng trong tuyển dụng, không phân biệt chủng tộc, giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo. SCDI khuyến khích các thành viên của các cộng đồng dễ bị tổn thương có năng lực phù hợp nộp hồ sơ cho các vị trí tại SCDI".

 

Regis
Ter 

Updated information on our work in changing lives of marginalized communities