SCDI Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng

TIN TỨC

HOẠT ĐỘNG

NHÀ TÀI TRỢ

ĐĂNG KÝ

Chúng tôi sẽ cập nhật cho các bạn thông tin về các hoạt động hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương

Các tin tức khác

Workshop on Building capacity to CCM members and Developing Financial/Policy Advocacy for VCSPA

Ngày 24 tháng 10 năm 2018

In 2nd and  3rd November 2011 at the office of the Center for Supporting Community Development Initiatives (SCDI) in Hanoi, theWorkshop on Building capacity for CCM members and Developing Financial/Policy Advocacy for VCSPA had spent time to review the operations of civil society organizations as well as the barriers to their works.

The approach of which civil society organizations can become partners to the Government in developing the national response plan had gained special attention and initiated discussion among participants.
 
In the Workshop, the participations also discussed the plan to build capacity of civil society organizations with the aims of 1) transparency of the country coordinating mechanism and better meet the needs of civil society organizations; 2) Civil society needs to be informed of the activities of the Global Fund at country level.


The capacity building plan from the Workshop is relevant to civil society organizations to improve their roles in the national response, improve their efficiency and recognition from the government; aiming to become partners of the government in developing the national proposal through the Country Coordinating Mechanism.  

Tài trợ

Chúng tôi đảm bảo khoản tiền của bạn cho SCDI sẽ được đi đến nơi cần nhất, không chậm trễ, hệ thống quản lý khoản tiền trực tuyến của chúng tôi đảm bản an toàn cho tài khoản của bạn.

Chấp nhận thanh toán

Đăng
ký  

Cập nhật thông tin về hoạt động hỗ trợ cho các cộng đồng dễ bị tổn thương