Cộng đồng SCDI hỗ trợ
Cộng đồng dễ bị tổn thương
Các quần thể bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, nghèo đói và thiếu cơ hội phát triển một cách công bằng
Nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, nghèo đói và thiếu cơ hội phát triển toàn diện hoặc bị kỳ thị, hạn chế khả năng hưởng lợi từ các chương trình công cộng về y tế, xã hội, giáo dục và luật pháp
Trong số các cộng đồng gặp phải những bất lợi cho sự phát triển, những cộng đồng sau được SCDI xác định là dễ bị tổn thương:
Người không có giấy tờ tùy thân
Trẻ em và thanh niên dễ bị tổn thương và bị lề hóa
Người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa
Người sử dụng ma túy (PUD) và gia đình của họ
Người bán dâm (SW) và con cái của họ
Người vô gia cư và người sống trong khu ổ chuột
Người từng bị giam giữ, người từng đi tù và gia đình của họ
Người nghèo bao gồm người nghèo thành thị và nông dân không có đất sản xuất
Người thuộc nhóm tính dục thiểu số và bản dạng giới khác (LGBTAIQ+)
Người nhiễm HIV (NCH) và gia đình của họ
Cách tiếp cận
chiến lược
Xây dựng hệ thống cộng đồng
Huy động cộng đồng và xã hội
Tận dụng các thể chế và chương trình có sẵn
Tập trung triển khai các can thiệp trực tiếp
tại các địa bàn trọng tâm
Phát triển đội ngũ nhân sự
Mục tiêu dài hạn
Chấm dứt AIDS, Lao và Sốt rét
Chấm dứt AIDS, Lao và Sốt rét
Chấm dứt AIDS, Lao và Sốt rét Thông tin chi tiết đang được cập nhật
Đạt bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
Đạt bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
Đạt bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân Thông tin chi tiết đang được cập nhật
Đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở Thông tin chi tiết đang được cập nhật
Chấm dứt nghèo đa chiều và nghèo cùng cực
Chấm dứt nghèo đa chiều và nghèo cùng cực
Chấm dứt nghèo đa chiều và nghèo cùng cực Thông tin chi tiết đang được cập nhật
Quyền của mọi người được công nhận và bảo vệ
Quyền của mọi người được công nhận và bảo vệ
Quyền của mọi người được công nhận và bảo vệ Thông tin chi tiết đang được cập nhật
Hạn chế các thực hành làm hại tới môi trường
Hạn chế các thực hành làm hại tới môi trường
Hạn chế các thực hành làm hại tới môi trường Thông tin chi tiết đang được cập nhật