Giảm hại và Điều trị nghiện
Trẻ em và thanh niên
Sức khoẻ và An sinh
Hỗ trợ cộng đồng
Hà Nội
Duyên hải
Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
TP. Hồ Chí Minh
Chương trình
Giảm hại và Điều trị nghiện
Trẻ em và thanh niên
Sức khoẻ và An sinh
Hỗ trợ cộng đồng
Văn phòng khu vực
Hà Nội
Duyên hải
Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
TP. Hồ Chí Minh
“SCDI tin tưởng sâu sắc rằng mỗi cá nhân, mỗi cộng
đồng đều có những tiềm năng to lớn, không những có
thể giải quyết các khó khăn của chính mình mà còn đóng
góp vào sự phát triển chung của xã hội.”
Nhà tài trợ và
đối tác
Chúng tôi trân trọng mọi sự hợp tác và đóng góp dưới nhiều hình thức từ cá nhân và tổ chức. Cùng nhau, chúng ta mang lại giá trị cho những cộng đồng đích và xã hội chung, vì Không ai bị bỏ lại phía sau!
Đối tác của SCDI