Những thành tựu đạt được
Trọng tâm của kế hoạch chiến lược 2021 – 2030 của chúng tôi là hướng tới tầm nhìn xây dựng “một xã hội hòa nhập, nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên trên một hành tinh bền vững”.

Điều này được truyền cảm hứng và bắt nguồn từ công việc của chúng tôi trong 5 năm qua đối với kế hoạch chiến lược cho giai đoạn 2016 – 2020 và 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

SCDI đang nỗ lực hơn nữa với các cộng đồng dễ bị tổn thương và bị thiệt thòi để tạo ra một xã hội hòa nhập và không phán xét, trong đó mọi cá nhân đều có cơ hội sử dụng tiềm năng của mình để tham gia và đóng góp vào mọi khía cạnh của cuộc sống và tận hưởng thành quả của quá trình phát triển.