15/08/2019
Chính sách
Hiểu về trợ giúp xã hội (phần 6): Nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở trợ giúp xã hội
Hiểu về trợ giúp xã hội (phần 6): Nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở trợ giúp xã hội

Đối tượng thuộc diện nuôi dưỡng, chăm sóc trong các cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm những đối tượng được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng và những đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.

Đối tượng được hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng bao gồm:

  • Trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, người bị nhiễm HIV/AIDs thuộc diện khó khăn không tự lo được cuộc sống và không có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng;
  • NCT thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về NCT;
  • Trẻ em khuyết tật, thuộc diện được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm:

  • Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;
  • Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú;
  • Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Lưu ý: Thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp tại cơ sở trợ giúp xã hội tối đa không quá 03 tháng.

Đối tượng được nhận nuôi dưỡng, chăm sóc sẽ được cấp vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày; trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; cấp thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ chi phí mai táng khi chết.

Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng được tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng = Hệ số hỗ trợ x Mức chuẩn trợ giúp xã hội 

Trong đó, hệ số hỗ trợ theo từng đối tượng được quy định như sau:

  • Trẻ em dưới 04 tuổi có hệ số 5;
  • Trẻ em từ 04 tuổi đến 16 tuổi hoặc người từ đủ 60 tuổi trở lên có hệ số hỗ trợ 4;
  • người từ 16 tuổi đến 60 tuổi có hệ số hỗ trợ là 3 (Theo: Nghị định 136/2013/NĐ-CP).

Thực hiện bởi: Chương trình Sức khoẻ - Trung tâm SCDI
Tổng hợp thông tin: Phạm Ngọc Mai
Biên tập: Vũ Ngọc Hoa
Thiết kế: Vũ Phương Trà
Tham khảo đầy đủ tại: Sách đào tạo Chính sách nghiệp vụ Trợ giúp xã hội – NXB Bộ Lao động, Thương Binh – Xã hội

do SCDI phối hợp cùng Cục Bảo trợ Xã hội biên soạn (2019)